mercredi 8 mars 2017

Belsazar

Belsazar, 1538 př.n.l., babylónský král 555-538; porážka Kýrem II. (538) znamenala pád říše, zjevený podle bible Belsazarovi tajemným nápisem „mene tekel ufarsin“ (tj. spočteno, zváženo, rozděleno).

Altomonte Martin

Altomonte Martin, 1657 — 1745, vl. jm Hohenberg, rak. malíř spojující řím. klasicismus s neapolsko-benátským stylem; dílo: fresky v arcibiskupské rezidenci v Salcburku, Dolním Belvedéru ve Vídni, Sankt Florianu, altostratus [lat.], vysoká sloha — zn. As, vrstevnatý oblak někdy průsvitný nebo místy průsvitný ve výškách asi 2 až 6 km.

mardi 7 mars 2017

Čierna hora

Čierna hora, geomorfologický celek na stř. Slovensku v Sl. rudohoří. Jaderná vrchovina (kryst. břidlice, žuly, vápence), nejvyšši Čierna, 1029 m n.m. Čierna nad Tisou, m. ve Východosl. kr., okr. Trebišov. 2238 obyv. Nej-důl. překladové nádraží na bránici s SSSR, hraniční přechod. Pobočky vývozních společností, čierna voda, ř. na již. Slovensku, levo-stranný přítok Malého Dunaje u Veí-kého Ostrova, dlouhý 105 km. povodí 2189 km2.

Baterie

baterie [fr.], seskupení stejných zařízení (např. zdrojů energie, strojů, zbraní) k zvýšení účinku, výkonu; l./yr,.zdroj stejnosměrného el. proudu; a) b. sluneční (solární), zařízení využívající přímé premény zářivé energie na energii el. Využití v družicích. Selénové b. mají účinnost kolem 12%, křemíkové (využívají p-n přechodů) teor. 44%;

Alsasko-Lotrinsko

Alsasko-Lotrinsko, správní celek vytvořený ze dvou samostatných hist. území 1871 po jejich odtržení od Francie a připojení k Německu; zavedena přísná asimilační politika. V.t. Alsasko, Lotrinsko.

Briooi

Briooi [-ony], srbch. Brijuni - dva větší a 11 menších ^vápencových ostrovů v Jaderském moři, v Jugoslávii, 10 km sz. od Puly. Letní sídlo prez. SFRJ.

Dcm. spisovatelka

dcm. spisovatelka, činná v pokrokovém ženském hnuti. Spisy: Paměti wcialístky, Ženská otázka.

Aditivnost

aditivnost [adytý-, lat.], fúoz. možnost vyčerpávajícího vysvětlení vlastnosti celku z vlastností částí (nebo naopak). Absolutizace této zásady je nesprávná.

lundi 6 mars 2017

Dienzenhofer

Dienzenhofer [dýncenhó-] Kilián Ignác, 1689-1751, nej význ. č. barokní architekt; syn a pokračovatel Kryštofa D. Autor rozsáhlého díla, zahr-

Lipovanského

Lipovanského, Vlastni půda) a knih pro děti.

Calicut

Calicut [keliket] viz Kalikát.

Dionýsios Thráx

Dionýsios Thráx, asi 170 —90 př.n.l., řec. gramatik; autor nejstarši dochované ant. mluvnice (hláskosloví, tvarosloví): Techné grammatiké. Dionysius Exiguus [dy-nýzi-], P- Malý, Nepatrný, asi 500 — 560, cirk. spisovatel, působící jako učitel > Římě. Učinil východiskem nového letopočtu domnělý rok Kristova narození, dionýské hry [dy-], konány jeJnou za rok při slavnostech ve starověkém Řecku, zvi. v Atice, k poctění boha Dionýsa. Na atickém venkově slaveny tzv. Malé nebo Venkovské dionýzie (koncem prosince), v Athénách Velké nebo Městské dionýzie (Šestidenní. zač. dubna).

Bukový Wiliam

Bukový Wiliam, 1932-1968, sl. skladatel. Autor šansonů, tanečních písní a film. hudby.

Byške-Liblice

Byške-Liblice, obec ve Středoč. kr., okr. Mélnik, 2108 obyv. Prům. potr. (Vitana). — Barokní zámek v Libli-cich (patří ČSAV).

dimanche 5 mars 2017

Barlaam a Josafat

Barlaam a Josafat, byz. román neznámého autora asi ze 7,st. Námětem je život Buddhův, vých. látka přejatá byz. křesťanstvím. Lat. verze je z ll.st., mezi středověkými verzemi je i staročeská.

Blaho Janko

Blaho Janko, *1901, sl. operní pěvec (tenor). 1926-65 sólista opery SND. Sběratel lid. písní (Záhorácke pěsničky), autor vzpomínkové knihy Zo skalického řinku. Z.um. (1955); nár. um. (1966).

Dezinficiencia

dezinficiencia [lat.], látky ničící mik-kroby; hrubými zásahy do bioplazmy ničí i veškerou živou hmotu (srážení bílkovin, rozpad buněk, prudká oxidace). Proto se používají k usmrcení mikrobů jen na neživých předmětech, dezinsekce [fr.], odhmyzováni - hubení hmyzu a škodlivých členovců hl. chem. prostředky (insekticidy), dezintegrace [lat.], rozklad, rozpad nějakého celku; opak integrace: X.jad. fyz. rozpad at. jádra na dvě či více části, např. interakci s nějakou částicí; fotodezintegrace, d. způsobená fotony; 2. geol. fyz. nebo mech. zvětrávání hornin, rozpad hornin, dezintegrátor [fr. < lat.], rozmělňo-vadlo — nárazový mlýn, který rozmělňuje hrudkovitý i vláknitý materiál pomocí dvou otáčejících se svislých kotoučů, opatřených kolíky nebo bří ty.

Bramante

Bramante, Tempietto ph San Pietro in Mon-torio. Rím

Bottger

Bottger [be-] Johann Friedrich, 1682 až 1719, něm. lékárník a alchymista; objevitel evr. porcelánu (1709) na bázi kaolinu (s E. W. von Tschimhausenem, 1651 —1708); ředitel a návrhář míšeňské porcelánky, vyvíjel technologie postupů a glazuru.

Dbbeln

Dbbeln [dé-J. m. v NDR v kraj. Lipsko na Freiberskě Modle, 27 60) obyv. Prům. stroj., zeměd. stroj., el-tech., cukrovamicky, tabákový, far^-i kosmetický.

samedi 4 mars 2017

Belmopan

Belmopan, hl.m. Belize (od 1970), 3000 obyv. Buduje se od 1967. běloba olovnatá, bis(uhličitan)-dihydro-xid triolovnatý, 2 Pb . C03. Pb(OH)2, syntetická minerální barva, na vzduchu černá.

Brčko

brčko, Štíhlý, dutý, tenkostřnný stalaktit, jehož průměr odpovíoá velikosti kapky; délka až 3 m.

Barkhausenův jev

Barkhausenův jev [-ze-], nespojitý vzrůst magnetizace feromagn. látek při spo-

Aconcagua

Aconcagua [-konkagva], nejvyšší h. Ameriky, v argentinských Andách, 6959 m n.m. Pět údolních ledovců; sněžná čára na J ve 4600 m n.m. Vrcholu poprvé dosaženo 1897. a conto [a ko-, it.], na účet.

Behaim

Behaim [béhajm] Martin, 1459-1507, něm. kosmograf v port. službách. Vytvořil (asi 1492) první zemský glóbus.

Apeninský poloostrov

Apeninský poloostrov [-ny-], it. Peni-sola di Appennino — poloostrov na J Evropy obklopený Tyrhénským, Li-gurským, Jónským a Jaderským mořem. Na S je ohraničen Pádskou nížinou. A. p. je 1100 km dlouhý a 130 — 300 km široký, rozloha 149 000 km2. Páteří A. p. je h. soustava Apenin (2914 m n.m.); nížiny jen při pobřeží. Již. část je seismický aktivní (činná sopka Vesuv). Středomořské podnebí. Na A. p. je větší část Itálie. Apeniny [-ny-], it. Appennino - h. soustava na Apeninském poloostrově, v Itálii. Navazují na Přímořské Alpy a táhnou se v mohutném oblouku k Mesinskému průlivu v délce 1500 km.

vendredi 3 mars 2017

Adams

Adams [edemz] John Quincy, 1767 až 1848, amer. politik a diplomat. První vyslanec USA v Rusku 1809-14, státní tajemník 1817 —24 a šestý prez. USA 1825 - 29. Spoluautor Monroe-ovy doktríny.

Batáty

batáty[špan. < indiánské jaz.], sladké brambory - kořenové hlízy povijnice jedlé, Ipomoea batalas, z čeledi svlač-covitých; pův. ze Stř. Ameriky, nyní se b. pěstují hl. v trop. a subtrop. oblastech.

Argenteuil

Argenteuil [-žantej], m. ve Francii sz. od Paříže na Seině, 102 500 obyv. Prům. hliníku, el. těch., stroj., let., chem.; pěst. chřestu.

Bachmann Kurt

Bachmann Kurt, *1909, činitel něm. děl. hnutí; člen KSN od 1932, 1933 až 1942 působil v ilegálním protifašist.

Couzskě suity

couzskě suity, Partity). Ojedinělé ve svět. hud. tvorbě jsou jeho sonáty a partity pro sólové housle a sólové violoncello; z komorní hudby jsou nejznámější sonáty pro housle a klavír a pro flétnu a klavír. Z orchestrálních děl vyniká 6 Braniborských koncertů, představujících vrcholný typ concerta grossa, dále koncerty pro sólové nástroje (housle, cembalo, flétnu), 4 orchestrální suity a cykly mnohohlasých polyfonních skladeb Hudební obětina a Uměni fugy. — Jako skladatelé vynikli také tři z Bachových synů, Wilhelm Friedmann, Carl Philipp Emanuel a Johann Christian.

jeudi 2 mars 2017

Denizli

Denizli [-ny-], m. v Turecku v jz. Anatólii, 106 700 obyv. Zeměd. středisko (rozinky); prům. bavlnářský, kožedělný.

Antropologické školy

antropologické školy, během vývoje se vytvořila řada škol (difuzionistická, funkcionalistická). Ozn. a. k. užíváno dnes hl. v USA.

Da Costa

Da Costa [ko-] Ur tel, asi 1585—1640 (sebevražda), žid. Filozof port. původu působící v Nizozemsku; od kř přeáel k judaismu, pro náb.-filoz. názory trestán žid. církví. Předjímal osvícenské postoje k náb., výrazné cvlivnil Spinozu.

Bargárová Drahomíra

Bargárová Drahomíra, * 1936, sl. operní režisérka. Působí v Banské Bystrici a Košicích.

Antropický

antropický [řec.], lidský, např. vliv nebo zásah člověka v krajině, antropo- [řec.], první část složených slov s významem vztahující se k člověku (antropologie, antropocentrismus).

CastiglianAv princip

CastiglianAv princip [kastyljá-], zákl. poučka nauky o pružnosti a pevnosti: libovolné přetvoření soustavy v určitém bodě m se rovná derivaci přetvářné práce podle vnitřní sily, působící v bodě m ve smyslu hledaného přetvořeni.

mercredi 1 mars 2017

Bazalt

bazalt [lat.] viz čedičové horniny, bazar [perština] 1. tržiště v Orientě;

Amazonská uížioa

Amazonská uížioa, Amazonia — nížina v Již. Americe, v povodí Amazonky, asi 5 mil. km2. Rozkládá se od And k Atlantskému oceánu, mezi Guayan-skou a Brazilskou vysočinou; je největší aluviální nížinou na zeměkouli. Má rovníkové trop. podnebí s 1500 až 3000 mm srážek ročně. Řídce obydlena. Ve výstavbě transamazonská dálnice pro snazší využiti přir. bohatství. Ambarcumjan Viktor AmazaspoviČ, * 1908. sov. astrofyzik; akad. A V SSSR (1953), zahr. člen ČSAV (1977), zakl. a ředitel Bjurakanské astrofyz. observatoře (od 1946). Studuje vnitřní stavbu hvězd, mlhoviny, hvězdné soustavy a výbuchy v galaktických jádrech. Objevil a popsal hvězdné asociace. Hrdina sociál, práce (1968).

Dierese

dierese [dy-éreze, řec.], rozluka — předěl mezi slovy, připadající na konec stopy ve verši.

Burgiba Habib

Burgiba Habib, » 1903, tuniský politik; za činnost v nár. osvob. hnutí často vězněn a pronásledován; 1956 předseda Nár. shromážděni, 1956 —57 předseda vlády; od 1957 prez. republiky.

Balkaři

Balkaři, národnost sev. Kavkazu (asi 33 000 osob); hovoří jedním z jaz. turecké skupiny.

bar 1.

bar 1. [řec-J/ýr. zn. bar, přechodná jed. tlaku; 1 bar = 10s Pa = 0,1 MPa;